گریس پایه لیتیم

گریس پایه لیتیم

 • درصد متوسط پرکننده(۷ تا ۱۲ درصد وزنی)
 • بافت نرم و فیبری
 • نقطه قطره ای شدن ۱۷۷-۲۰۴ درجه سلسیوس
 • مقاومت ضعیف تا خوب در برابر شستشو با آب
 • مقاومت ضعیف تا خوب در برابر زنگ زدگی خصوصا در حضور رطوبت
 • پایداری خوب در شرایط کاری
 • پایداری برشی و مکانیکی ضعیف تا خوب
 • قابلیت پمپ شدن خوب تا عالی
 • ۴۰ تا ۶۵% برگشت پذیری

گریس پایه لیتیم (۱۲-هیدروکسی استئارات)

 • درصد متوسط پرکننده(۱۰ تا ۱۵ درصد وزنی)
 • بافت نرم و روغنی
 • نقطه قطره ای شدن ۱۷۷-۲۰۴ درجه سلسیوس
 • مقاومت خوب در برابر آب
 • مقاومت ضعیف در برابر زنگ زدگی خصوصا در حضور رطوبت
 • پایداری خوب در شرایط کاری
 • پایداری برشی و مکانیکی ضعیف تا خوب
 • قابلیت پمپ شدن خوب
 • ۴۵ تا ۶۵% برگشت پذیری

 

گریس پایه لیتیم(کمپلکس)

 • درصد متوسط پرکننده(۵ تا ۱۵ درصد وزنی)
 • بافت نرم و روغنی
 • نقطه قطره ای شدن تا ۲۶۰ درجه سلسیوس
 • مقاومت خوب در برابر آب
 • مقاومت ضعیف تا خوب در برابر زنگ زدگی خصوصا در حضور رطوبت
 • پایداری خوب در شرایط کاری
 • پایداری برشی و مکانیکی خوب
 • قابلیت پمپ شدن خوب تا عالی
 • ۷۰ تا ۸۵% برگشت پذیری

نظر خود را بنویسید