چسب واشرساز

چسب های واشر ساز (Gasket Maker)

۳۰۱۰۱۳۱۰ - ۳۰۱۰۰۳۱۰

چسب و آب بند با فرمولاسیون خاص، با خاصیت الاستیسیته دائمی

ريال