گرانروی(Viscosity)

گرانروی(Viscosity)

گرانروی مهم ترین مشخصه روغن های روانکار است.

آزمایش ویسکوزیته،مقاومت داخلی روانکار را نسبت به جاری شدن نشان میدهد.آزمون ویسکوزیتهه به طور معمول در درجه حرارات ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام میشود.

 

 

شاخص گرانروی

 

هدف از انجام آزمون و محدودیت ها:

یک خاصیت مهم روغنها شاخص گرانروی آنها میباشد.

این شاخص یک عدد و بدون واحد بوده و وابستگی ویسکوزیته سینماتیک به دما را نشان می دهد.

شاخص گرانروی از مقایسه ویسکوزیته سینماتیک روغن مورد آزمایش در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد با ویسکوزیته دو روغن مرجع که یکی دارای شاخص برابر با صفر و دیگری دارای شاخص برابر با صد و ویسکوزیته یکسان با روغن مورد آزمایش در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد می باشند.

جداول مورد نیاز برای محاسبه شاخص گرانروی از ویسکوزیته محاسبه شده در دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد در استاندارد ۲۲۷۰ بین المللی فوق و برابر شده است،

چنانچه روغن تغییرات ویسکوزیته کمتری با دما داشته باشد در مقایسه با روغنی که این تغییرات در آن بیشتر است شاخص گرانروی بالاتری را خواهد داشت.

در اغلب روغنهای صنعتی پارافینیکی تصفیه شده با حلال،عموما شاخص گرانروی در محدوده ۹۰ تا ۱۰۵ قرار دارد.

حال آنکه اغلب روغنهای تصفیه شده با کیفیت بالا،روغنهای سنتزی و روغنهایی که شاخص گرانروی آنها بهبود یافته است این شاخص بیشتر از ۱۰۰ خواهد بود.

در حقیقت روغنهای سنتزی از نوع پلی آلفا اولفینها دارای شاخص از ۱۳۰ تا ۱۵۰ می باشند.

نظر خود را بنویسید