چگالی

چگالی

عبارتست از نسبت جرم حجمی معین از آن مایع(دانسیته) به جرم همان حجم آب در دمای استاندارد.

 

چگالی نوع و میزان روغن پایه و غلیظ کننده در تعیین چگالی گریس موثر هستند. 

گریس های روغن های معدنی دارای چگالی ۰/۸ تا ۱ گرم بر سانتیمتر مکعب، گریس های سیلیکونی ۰/۹ تا ۳/۱ و برخی گریس های پرفلوئر آلکیل اتر حتی به چگالی ۹۵/۱ گرم بر سانتیمتر مکعب نیز می رسند.

برای تبدیل دانسیته،زمانی که از هیدرومتر استفاده می کنید،دانسیته نمونه را تقسیم بر دانسیته آب در همان دما می کنید

که وزن مخصوص نمونه در دمای آزمون شده بدست می آید.

سپس دمای نمونه را با فرمول T*1.8+32 به فارنهایت تبدیل کرده و در فایل اکسل قرار می دهیم،

که ردیف اول دما به فارنهایت و ردیف دوم وزن مخصوص بدست آمده می باشد.

با این مرحله  شما میتوانید وزن مخصوص نمونه در دمای ۱۵٫۵ درجه محاسبه کنید.

برای بدست آوردن دانسیته همان عدد را ضربدر ۰٫۹۹۹ کرده تا دانسیته بدست بیاید.

نظر خود را بنویسید