پنجمین همایش و نمایشگاه حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

پنجمین همایش و نمایشگاه حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

1 و 2 اسفندماه 1401

ماهشهر  ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 1

اهداف برگزاری :

  1. حفاظت کاتودیک 
  2. خوردگی میکروبی و بیو مواد
  3. جنبه های طراحی و انخاب مواد 
  4. روش های جلوگیری از خوردگی 
  5. اصول بازرسی فنی در پتروشیمی 
  6. رنگ ها و پوشش های ضد خوردگی 
  7. خوردگی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی 
  8. تکنولوژی نانومواد پیشرفته ضد خوردگی 
  9. معرفی و آشنایی با فناوری های نوین در تجهیزات بازرسی فنی 

نظر خود را بنویسید