شرکت در نمایشگاه بین المللی کشور گرجستان

ایجاد غرفه به نام شرکت WEICON  از سوی شرکت KOLAZHGEORGIA در نمایشگاه بین المللی کشور گرجستان 

معرفی محصولات شرکت ویکن آلمان به صنایع ساختمانی کشور گرجستان و کاربرد آن در تجهیزات و ملزومات صنعت ساختمان 

کلاژگسترماندگار ، تنهای نمایند رسمی و انحصاری شرکت ویکن آلمان ، پیشتاز در کسب امتیازات در بازارهای سراسر جهان 

نظر خود را بنویسید